Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Khiếu nại bản quyền/DMCA

Nếu bạn là người sở hữu bản quyền hợp pháp, hoặc đại diện được chỉ định và bạn tin rằng nội dung nằm trong website của chúng tôi đang vi phạm bản quyền hoặc chúng tôi không “sử dụng công bằng” nội dung của bạn, xin vui lòng gửi thông báo vi phạm cho chúng tôi tại đây

Chúng tôi sẽ phản hồi và có hành động thích hợp ngay lập tức

Nếu thông báo vi phạm bản quyền được gửi đến, chúng tôi sẽ nhanh chóng xóa bỏ hoặc vô hiệu hóa các tài liệu đã đăng tải.

Tất cả các tài liệu của bên thứ 3 đăng trên trang web này đều có bản quyền của chủ sở hữu tương ứng / tác giả. DoiLa.Net không có bất kỳ tuyên bố bản quyền với các tài liệu như vậy.


DMCA Copyright Policy

If you have any complaints please Contact us

DMCA/Copyright Issues

If you are a legal copyright holder or a designated agent for such and you believe that content residing on or accessible through our website infringes a copyright and falls outside the boundaries of “Fair Use”, please send a notice of infringement by contacting us at here

We will respond and take necessary action immediately.

If notice is given of an alleged copyright violation we will act expeditiously to remove or disable access to the material(s) in question.

All 3rd party material posted on this website is copyright the respective owners / authors. DoiLa.Net makes no claim of copyright on such material.