Hầu như tất cả mọi người trên thế giới đều tin rằng nên có một định