Bạn biết gì về đất nước Afghanistan, một vùng đất súng đạn, khói bom, nơi mà