Lịch sử sẽ không chỉ còn màu đen và trắng. Dynamichrome là một dự án sử