Ngày nay, một bức ảnh để thực sự được đẹp, người ta thường phải dùng đến