Thế giới đã thay đổi rất nhiều trong suốt 100 năm qua, với những thành phố