Bệnh tật là thứ không ai muốn cả, nhưng nó vẫn luôn xảy đến bất ngờ.