Internet là một trong những phát minh vĩ có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20.