Lịch sử là một môn học nhàm chán, nhất là với thời kì công nghiệp hóa