Có rất nhiều bí ẩn kỳ lạ trên thế giới, với hy vọng của nhân loại