Một điều thú vị của lịch sử, đó là bạn không bao biết được toàn bộ