Thật khó mà tưởng tượng, sẽ như thế nào nếu hành tinh của chúng ta không