Sẽ không quá khó khăn để gặp những đứa trẻ chỉ chăm chăm cắm mắt vào