"Một hình ảnh hơn ngàn lời nói" Câu nói trên hoàn toàn đúng trong trường hợp