Trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2, quân Đức Quốc Xã đã cho xây rất