Chó là một trong những loài vật thân thuộc nhất vời loài người, nhiều nhà còn