Trong mọi máy bay chở khách, kể cả những chiếc máy bay lớn nhất, luôn có