Chuẩn bị và sẵn sàng tinh thần cho mọi tình huống xấu nhất, đó là điều