Bạn thân là người luôn luôn bên cạnh ta để chia sẻ những lúc ta vui