"70% trái đất là nước, 95% trong số đó chưa được khám phá" - Mr Fred