Bạn luôn tìm cách chụp một bức ảnh cận cảnh rõ rệt thì bạn luôn đặt