Bạn đã từng nghe về những câu truyện, hiện tượng.. mà cảm giác, "không thể nào,