Mất hàng chục triệu năm để tiến hóa thành động vật có vú và 6,5 triệu