Mặc dù chúng ta đang sống ở một thế giới mà mà thông tin, tryền thông