Theo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC), ước tính có khoảng 50 đến 70 triệu