Có nhiều nơi trên thế giới, đã bị con người rời bỏ, để lại sự hoang