Kiến trúc sư người Argentinian, Aldana Ferrer Garcia đã sáng tạo ra một ý tưởng cửa