Thế giới với vô vàn kiến thức rộng lớn, hiểu biết của con người là vô