Người ta đã nghiên cứu và tìm hiểu được 1 vài điểm yếu trong bộ não