Lịch sử thế giới từ xưa đến nay luôn xuất hiện những mặt tốt, mặt xấu.