Shah Cheragh là một di tích lịch sử nổi tiếng, một lăng mộ và nhà thờ