Sự thật là, con người chúng ta quá nhỏ bé trước mẹ thiên nhiên và trái