Bạn có bao giờ tự hỏi, ngôi nhà của bạn đã có quá nhiều đồ vật