Bạn có tin mỗi đồ vật đều có linh hồn riêng của nó, mình đã từng