Cho dù chúng tô màu lên tấm thảm trắng mới mua của bạn, hoặc làm tan