Có thể coi những người này là thiên tài trong mọi tình huống, bất kỳ vấn