Đôi mắt và tâm hồn trong mỗi người chúng ta hoàn toàn trong sáng khi được