Không phải nhà nào cũng có đủ điều kiện rộng rãi để mỗi thành viên trong