Lần đầu được giới thiệu vào năm 2008, Google Chrome đã nhanh chóng trở thành trình