Kể từ năm 2007, khi Google Street View chính thức đi vào hoạt động, nó đã