Gần đây một số các nhà khoa học đã đặt một số chiếc gương trong rừng