Máy bay đã thay đổi rất nhiều cách sống và di chuyển của loài người, kể