Vào năm 1986, tại lễ hội United Way ở Cleveland, ban tổ chức đã có một