Lịch sử nhân loại đã trải qua được vài thiên niên kỷ, và chắc chắn các