1. Ảo ảnh đổ bóng: Ô vuông A và B cùng màu. 2. Ô tròn màu