Lịch sử là môn học thú vị giúp chúng ta hiểu hơn về con người, những