Tinh thần khám phá và phưu lưu luôn là ngọn lửa rực cháy trong giới trẻ