Hình săm là một loại hình nghệ thuật đã có từ thời cổ xưa, với một