Xăm hình là môn nghệ thuật để mỗi người thể hiện được cái tôi của mình