Chắc hẳn ít nhiều trong chúng ta từng nghe thấy tên loài Hoa Ưu Đàm với